Postanowienia ogólne
 1. Sprzedaż towarów oferowanych w sklepie internetowym “Pracownia Papieru” działającym pod adresem www.Pracownia.Papieru.pl odbywa się na zasadach niniejszego Regulaminu.  
 2. Sklep internetowy Pracownia Papieru jest prowadzony przez przedsiębiorcę pod firmą Dariusz Sobik z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Sportowców 5b, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg) NIP 6521500168,  REGON 276146830.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem ze strony Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.                                                                        
Oferta handlowa / Ceny
 1. Sklep Pracownia Papieru oferuje produkty z papieru ręcznie czerpanego we własnym warsztacie.
 2. Zdjęcia towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu Pracownia Papieru, z uwagi na specyfikę wykorzystywanych do wyrobu materiałów, mogą nieznacznie odbiegać od oryginału w zakresie kolorów, odcieni, itp. Różnice tego rodzaju nie są traktowane jako wada i nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bądź złożenia reklamacji przez Klienta.
 3. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.    
 4. Koszty dostawy towaru obciążają zamawiającego.  
 5. Cena staje się wiążąca dla stron transakcji z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji.
 6. Sklep Pracownia Papieru zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku towarów znajdujących się w ofercie, dodawania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.  
 7. Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień znajdujących się w fazie realizacji.
Zamówienia
 1. Zamówienie złożone przez Klienta na stronie www.Pracownia Papieru.pl stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Klientem.
 2. Poprawne złożenie zamówienia wymaga uprzedniej rejestracji Klienta – podania danych osobowych, adresowych i kontaktowych.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone przez sklep Pracownia Papieru drogą e-mail w terminie do 2-3 dni roboczych od daty jego wpływu.
 4. Klient może anulować złożone zamówienie bądź dokonać jego zmiany, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od daty jego złożenia.
 5. Sklep Pracownia Papieru zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia Klienta. Brak możliwości kontaktu z Klientem i przeprowadzenia weryfikacji zamówienia skutkuje wstrzymaniem jego realizacji.
 6. W przypadku jednoczesnego zamówienia tego samego produktu przez kilku Klientów, ze względu na możliwość występowania pojedynczych egzemplarzy, sklep będzie realizował pierwsze złożone zamówienie oraz niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji.
 7. W przypadku zamówień towarów oznaczonych dopiskiem “NA ZAMÓWIENIE” czas realizacji będzie potwierdzony w korespondencji e-mail i może wynieść do 14 dni roboczych ze względu na proces produkcji papieru.
 8. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich składania.
 9. Termin realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych w przypadku zamówienia:

a.) za pobraniem    

b.) płatnego przelewem lub kanałem szybkich płatności internetowych – licząc od daty wpływu należności za zakupione towary na rachunek bankowy lub konto sklepu Pracownia Papieru.

 1. Sklep Pracownia Papieru nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionych towarów spowodowane przez firmę przewozową realizującą dostawę zamówienia (Poczta Polska S.A.)
Płatności
 1. Klient sklepu Pracownia Papieru ma możliwość dokonania płatności za zamówione towary:

a.) za pobraniem,  

b.) w formie przedpłaty przelewem bankowym. Należność w formie przedpłaty należy regulować na rachunek bankowy: Dariusz Sobik, numer 66 1140 2004 0000 3102 7749 1779. W treści polecenia przelewu należy umieścić numer zamówienia.

c.) za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych Tpay.com

Dostawa towarów / Niezgodność przesyłki z zamówieniem
 1. Dostawy towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (envelo.pl) zgodnie z obowiązującym w niej regulaminem.
 2. Dostawa zamówionych towarów dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta, do jego rąk lub osoby upoważnionej do odbioru. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z powodu braku jej odbioru przez Klienta, sklep Pracownia Papieru niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ustalenia nowego terminu dostawy. W takim przypadku koszty ponownej dostawy przesyłki ponosi Klient.
 3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem na dokumencie dostawy. Do przesyłki dołączany jest rachunek uproszczony.
 4. Z chwilą odbioru przesyłki, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.
 5. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu powinno być potwierdzone protokołem reklamacji z podpisem pracownika firmy realizującej dostawę sporządzonym w momencie odbioru przesyłki. Protokół należy przesłać na adres siedziby sklepu Pracownia Papieru w terminie 3 dni od daty jego sporządzenia.
 6. Reklamację z tytułu niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Klient zobowiązany jest zgłosić na adres siedziby sklepu Pracownia Papieru w terminie 3 dni od daty odbioru przesyłki. Rozpatrzenie reklamacji z tego tytułu następuje w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
Zwrot towarów
 1. W przypadku gdy zakupiony towar nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru (ustawa z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.)
 2. Zwracane towary wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem dowodu zakupu Klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt na adres sklepu Pracownia Papieru. Zwracane towary muszą posiadać niezniszczone opakowanie, być kompletne, nieuszkodzone i nie mogą nosić śladów użytkowania.
 3. Zwrotu należności uiszczonych przez Klienta sklep Pracownia Papieru dokonuje w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Reklamacje
 1. Reklamację odnośnie wady towaru należy zgłosić na piśmie, na adres sklepu Pracownia Papieru, w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. Odesłanie wadliwego towaru przez Klienta następuje po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu, na koszt Klienta.
 2. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki na adres siedziby sklepu Pracownia Papieru. O wyniku rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres wskazany jako adres do korespondencji.
 3. W przypadku zasadności reklamacji, wadliwy towar podlega naprawie na koszt sklepu Pracownia Papieru. W przypadku braku takiej możliwości Klient otrzyma zwrot należności w terminie 5 dni roboczych, przelewem na wskazany rachunek bankowy. Ponadto Klient otrzyma zwrot kosztów odesłania towaru na adres sklepu Pracownia Papieru.
 4. Ze względu na ręczny sposób produkcji oraz naturalne (nieregularne) krawędzie, zakładam możliwość różnic w wymiarze na poziomie +/- 3 mm, jak również nie gwarantuję 100% zgodności i powtarzalności koloru w różnych partiach papieru. Do produkcji nie używam wybielaczy przez co mogą pojawić się nieznaczene przebarwienia i zanieczyszczenia masy papierniczej.
Ochrona prywatności
 1. Złożenie zamówienia w sklepie Pracownia Papieru jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do optymalizacji oferty oraz komunikacji stron transakcji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
 2. Wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji bezpośrednio związanych z realizacją złożonego zamówienia.
Dane kontaktowe

Korespondencję, uwagi, propozycje, komentarze proszę kierować na adres:

Dariusz Sobik, skr. poczt. 220, 43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro (at) papieru.pl,

tel +48 732 003 138